Monday, 11 July 2011

இயல்பை மறந்து இயந்திரத்தனத்தால் இழந்தது எத்தனை???

Interesting Poetry... And believe it is true......


இயல்பை மறந்து இயந்திரத்தனத்தால் இழந்தது எத்தனை???by Lakshmanan Ganesan on Saturday, July 9, 2011 at 10:15pm


இயல்பை மறந்து இயந்திரத்தனத்தால் இழந்தது எத்தனை???

சிரிக்க மறந்தோம்; சிறப்பை மறந்தோம்; மனிதன் என்பதை முழுக்க மறந்தோம்.

காலையில் எழுந்ததும் காப்பி தொடங்கி, இரவு வரும் வரை இயந்திரமயமாய்

காசும் பணமும், கவலையும் சோர்வும் வாட்டிவதைப்பதை வாழ்க்கை ஆக்கி,

முழுதாய் மூச்சு வாங்க முற்றிலும் மறந்தோம்.

மழலை முகத்தில் மலரும் சிரிப்பை ரசிக்க மறந்தோம்.

தென்றல் வந்து தீண்டும் போது உணரும் சுகத்தை உறுதியாய் மறந்தோம்

இயந்திரத்தன்மை ஏற்றது போதும்...மனிதம் ஏற்று மகிழ்வை ஏற்று

இழந்த தருணங்கள் மீட்க பார்போம் ..சிரித்து மகிழ்வோம் தினம் தினம் வாழ்வோம் ...

இரவு வணக்கங்களுடன் ...லேனா கணேஷ் ....சிரித்து மகிழ்வோம்

Sunday, 8 May 2011

We have many such brilliant jewels all over India! The Sales Girl in Chennai.....An Eye Opener..

The below was a very very interesting FWD read that I read. First day in to my consulting role.

Very Very Inspiring:

The Sales Girl in Chennai.....An Eye Opener..


THE SALES GIRL IN CHENNAI GIRI STORE THROUGH THE EYES OF A WASHINGTON POST JOURNALIST

After the Temple Darshan at the Kapaleeswarar Koil at Mylapore, we entered the "Giri Trading" stores and started searching for this Book on "Thatva Bodha".

We found many people buying various Books and CDs and from their smart walks and accumulation of CDs from Abhang to Aruna Sairam and Bhajans to Bombay Jaishree, sent a nice feeling in us, that we have come to the right place indeed.

I was looking for this Book while my wife started collecting Bharathiar's songs and MS's Music. I searched everywhere for this Book.

There was this Girl, standing next to the Cashier, sincerely watching all our movements - a dark complexioned Girl, should be from a nearby Village, might be 17 or 18, should not have crossed 8th Std., might be out of poverty she is here.. All my Journalist's brain unnecessarily calculated about this Gullible Girl..and tho' she was repeatedly watching me, I ignored her and started searching for "Thathva Bodha"

I saw many books from "Sandhya Vandanam" to Swami VIvekananda's "Chicago Speech" but having spent a good 40 minutes. I looked at her, she also looked at me curiously.

I did not asked her, knowing fully well that such a girl cannot have any idea of anything, leave alone "Thathva Bodah"

"Sir, may I help you?" (in Tamil)

"Yes. I am looking for 'Thatva Bodha' "

"Sanskrit Text or English/Sanskrit?"
God..she knows.

"Sanskrit & English""Do you like to have the Publication from Chinmaya Mission or Indu Publications or by Ramakrishna Mutt?"

"I don't know..I just want to only Learn you see..I don't really know indeed"

"Do you read Tamil Sir?"

"Yes I am a Tamilian " (thinking to myself how most of mylife time I like to act in most
Otherplaces that I am not)

"Then Sir, you can take this"..she ran to the shelf where I had searched for 30 minutes, removed the books in the front and came out with a Book in Tamil. "This one in Tamil by N.Sivaraman by Indu Publications infact is simple and wonderfull. You have the Sanskrit Text too inside."

My God! Why did I under estimate such a Genius. Just because of my Arrogance that I am an NRI. Or Just because I presumed such a Black, dark complexioned, gullible girl, who would have come for this job out of absolute poverty, wouldn't have any idea of "Thatva Bodha".

I decided to change my attitude and realized that I am absolutely an 'Idiot' at this moment in front of this wonderful girl and submitted myself in all humility. "Madam, I really don't have any idea of even who wrote 'Thatva Bodha' till yesterday. I just attended a lecture on this subject and was fascinated by the lecture and hence....."

"Did you attend Goda Venkateswara Sastri's lecture in Bharathiya Vidya Bhavan?" "Oh God. How did you know?"

"He regularly takes cl-asses on such subjects. In fact he is one of the best Sir, in the city on such subjects."

"You are interested in such subjects?"

"Yes Sir, I read a lot about Swami Vivekananda and Ramakrishna and Thathva Bodha incidentally is my favorite Subject"

"You mean to say you have read Thatva Bodha?" "I have read this one by Sivaraman and once you read it you won't feel like keeping that book on the table at all."

"Why what is so great about this Book?"

"Sir,you must be joking that you don't know about 'Thatva Bodha'."

"Really I accept my ignorance."

My wife was watching from the corner, admiring all her CD collections.

"Sir,according to me if you read this it gives the entire Vedanthic Saramsam and to say it in-one-word you become a bit more humble in life, leaving Ahamkaram once for all."

"Is it a fact that reading this simple book one would get so humble?"

"Of course one should be involved totally into the text. Needs a lot of conviction and devotion."

My wife joined the conversation and she felt this girl is indeed a very very talented intelligent girl, so she told me "Why don't you interview her for Washington Post. Why at all you should think of Paris Hilton?"

I also felt that I owe something to her.. So I asked her whether she can spare sometime for an interview.

She politely refused saying "My boss is to give me permission. Besides many people are looking for guidance like you and hence I have to go."

"What is your name?"

"Kalaivani"

My wife's admiration for her devotion to duty and her total involvement in her work, made her go direct to the Boss "Sir,that girl Kalaivani."

"Yes very hard working Girl."

"This is my husband Viswanath."

"Nice meeting you Sir"

"He is the Senior Journalist in Washington Post."

The Boss stood up." Washington Post?"

"Yes Sir. I would like to interview this girl. I am highly impressed with her ethics."

Boss called her. Time was 5:45 Pm. "Kalaivani, they have come all the way from USA , they would like to spend some time with you. Can you?"

"Sir, there are so many customers waiting for some guidance. it is a rush time. If they can come again tomorrow."

"OK. I can come again tomorrow."

I again came next day morning leaving all my appointments with 'Times of India' and Madras Press Club just to see this girl. It was no rush hour. My wife and myself found out.

Kalaivani is from a small village near Arcot. She has 5 sisters, she being is the eldest. Her father was a drunkard and he died a few years ago caring for none of them. Her mother used to work as a helper in Masonry and passed away two years back, leaving all the 6 on the streets.

This girl who had completed her 9th std decided to search for a job and 'Giri Trading' came forward to help her out. She brought all her 5 sisters with her and with her meagre salary she is taking care of them. All the 5 sisters are going to a nearby Chennai Corporation School .

"Kalaivani. But when did you get this enthusiasm to learn about 'Thatva Bodha'?"

"Sir after joining here, I decided that the best way to be of help to the customers is to know the Subject first. I took small Books on Ramana, Ramakrishna, Swami Vivekananda and started reading. I found the subject so fascinating..I decided to read other books in Tamil like Bhagavad Gita, and Viveka Choodamani. Thats how...."

"What is your salary?"

"Rs 2500, Sir."

"Are you able to manage all your expenses with the 5 sisters?"

"Not at all Sir, but the Boss helps me a lot."

"What is your aim in Life ?"

"I want all my sisters to get education. Then they would easily get employment is it not Sir?"

"If I give monthly Rs 10,000 for meeting all your expenses, would that suffice?"

"It is indeed too much, but I would accept it only through my Boss."

We took her to the Boss and told him that we would like to send Rs.10,000 every month so that all her sisters' education would be completed.

The Boss said "She deserves it Sir. You can trust me - I will hand over the amount to her every month or alternately you can open an account in her name and start transferring to the account."

My friend John Paul, who is the Regional Manager of 'Times of India' had also come with me. He said "You have done a good thing."

My wife said "I pray that 'Karpagambal' helps Kalaivani to become an expert in 'Vedantha' and start giving lectures in USA . We can arrange for her lectures."

We left wonder struck! If we go into the interiors of India , how many more 'Jewels' like Kalaivani can be found!!
I really became humbled!We have many such brilliant jewels all over India, yet to be discovered, and many who have fled the country because the government systems drive them out&

Tuesday, 3 May 2011

LEARN TO WRITE YOUR HURTS IN THE SAND AND TO CARVE YOUR BENEFITS IN STONE.

A story tells that two friends were walking
through the desert. During some
point of the journey they had an argument, and
one friend slapped the other one in the face. 


The one who got slapped was hurt,
but without saying anything, wrote in the sand:

TODAY MY BEST FRIEND
SLAPPED ME IN THE FACE. 


They kept on walking until they found an oasis,
where they decided to take a bath. The one who
had been slapped got stuck in the mire and
started drowning, but the friend saved him.
After he recovered from the near
drowning, he wrote on a stone:

TODAY MY BEST FRIEND SAVED MY LIFE. 
The friend who had slapped and
saved his best friend asked him,
"After I hurt you, you wrote in the
sand and now, you write on a stone,
why?" The other friend replied "When someone
hurts us we should write it down in sand where winds
of forgiveness can erase it away. But, when someone
does something good for us, we must engrave
it in stone where no wind can ever erase it."

LEARN TO WRITE YOUR HURTS IN THE SAND
AND TO CARVE YOUR BENEFITS IN STONE.  


They say it takes a minute to find a special person,
an hour to appreciate them,
a day to love them,
but then an entire life to forget them.  
 

Send this phrase to the people you'll never
forget. It's a short message to let them
know that you'll never forget them. 


Do not value the THINGS you have in your life..
But! value WHO you have in your life!

best FRIENDS ARE THERE TO FORGIVE AND HELP U IN NEED

Wednesday, 16 March 2011

Interesting Reading - Riddle 1

Q: I am the beginning of the end, and the end of time and space. I am essential to creation, and I sound every  place. What am I?


A: I am letter "e".


Q: What always runs but never walks, often murmers, never talks, has  bed but never sleeps, has a mouth but never eats?


A: River.


Q: What English word retains the same pronunciation even after you take away foure of its five letters?


A: Queue.


Q: What do a race car and kayak have in common?


A: they are Palindromes. Spelt the same both forwards and backwards.Q: The more you have of it, the less you see. What is it? 

A: Darkness

Q: Each morning I appear To lie at your feet, All day I will follow you No matter how fast you run, Yet I nearly perish In the midday sun. Who am I? 

A:Your shadow

Q: I am an insect and the first half of my name reveals another insect. Some famous musicians had a name similar to mine.What am I? 

A: beetle

Q: I start with a T and end with a T and have T in me. What am I?

A: teapot


These are some the the interesting reading that I read today...

have a good one.

Thursday, 17 February 2011

The Finger Bowl... What a presence of Mind and thats Why she is worth to be the Queen.

According to the account, Queen Victoria was once at a diplomatic reception in London . The guest of honor was an African chieftain. All went well
during the meal until, at the end, finger bowls were served. The guest of honor had never seen a British finger bowl, and no one had thought to
brief him beforehand about its purpose. So he took the bowl in his two hands, lifted it to his mouth, and drank its contents down!


For an instant there was breathless silence among the British privilege guests, and then they began to whisper to one another. All that stopped;
however, when Queen Victoria silently took her finger bowl in her two hands, lifted it, and drank its contents! A moment later, 500 surprised
British ladies and gentlemen simultaneously drank the contents of their own finger bowls.


It was the queen’s uncommon courtesy that guarded her guest from certain embarrassment.


This is a very rare but very effective human trait which only true leaders can demonstrate!


Moral of the story


While the most common human trait is to look for chances to humiliate someone else or be neutral when they make a mistake, it takes presence of mind, uncommon courtesy to follow someone else’s mistake in order to guard them from embarrassment!

My first Blog or Log.


This is my first blog and I am really excited about writing one... Hope this goes on for a while, where I might keep my thoughts and readings flowing....

Well I would like to start with an interesting reading.....